یک افطاری دانشجویی چقدر هزینه بردار است؟

هرچندبرپایی سفره افطاری درخوابگاه‌های دانشجویی چندسالی است میان دانشجویان به یک رسم تبدیل شده،امانگاهی به قیمت اقلام موردنیازاین سفره نشان می‌دهد.
میزبانی از روزه‌داران باکیف پول این قشرکارچندان ساده‌ای نیست.

خانوم بزرگ(خرج دانشجویی)خرج نداره که

مـــاه رمضان که میرســـد،هرکســـی دلش میخواهد به رســـم همیشگی ایرانیها سفره افطاریاش را پهن کند.تـــا از میهمانان خدا میزبانی کند؛ میزبانی ای که شاید درگذشته بیشتر پدربزرگها و مادربزرگها عهده دار آن بودند، ولی ایـن روزهـا علاوه بـر بزرگترهای فامیل، جـوانانی که دانشـجو هستند، این سنـت را به جا می آورند، هرچنـد شاید نتوانند همانند آنها همه فامیل را دور هم جمع کنند، ولی به اندازه خود از همکالســیها و هم اتاقیهایـشان پذیرایی کرده و با این کار نه تنها خود را در ثواب روزهشان شریک خواهند کرد، بلکه گعده های خود را با حال و هوای دیگری برپا میکنند. در حقیقت دانشـــجویان خوابگاهی بنا به شرایطی که دارند، سفرههای افطاریشان ازخانوادههایـشان جدا میشود و همین مساله باعث شده سنت برپایی سفره افطاری از چندین سال پیش در بسیاری از خوابگاهها پا بگیرد و امروزه دیگر بسیاری از دانشجویان اقدام به این کار میکنند و اگر سری بـه خوابگاهها بزنیم، خواهـیم دیـد که دانشجویان در اتاقهای چهار، هشت و 12 نفره بهرغم چیـدن سفرههـای افطاری هـر از گـاهی نیز میـهمان یکی از هم اتاقیهایشان میـشوند، اما در این میان گاهی بـرپایی سفره افطاری بـا مـشکلاتی روبـه رو میـشود؛ مـشکلاتی که باعث شـده سفرههای افطاری رنگ و بوی دانشجویی بگیرد و در حقیـقت تفاوت اساسـی بـا سایر سفره های افـطار داشته باشد، یـا اگر قرار به شباهت بـین آنها باشد، دانشجو از لحاظ مالی بـه زحمت زیـادی می یـوفتد؛موضوعی که گاهی سفرههای افـطاری را لاکچـری میکند و گاهی هم به دلیل جیـب میزبان سفره هم دانشجویی میشود.هرچند وقتی روزهدار یاد سـفره افطار میافتد، دلش میخواهـــد هر نوع غذایی را که به ذهنش میرســد،در ســـفره ببیند، اما این قضیه در ســـفرههای افطاری دانشجویی بســـیار متفاوت است؛ چراکه دانشجویان به دلیل شـــرایط مالیای کـه دارند، نمـیتوانند چنـین ســـفرهای برپـا کنند، پس بهتر اســـت اصلا یـاد چنین سفـرهای هـم نیفتند. هرچند مهیـا کردن سفره افطاری ارزان قیمت نیز بـه همین سادگیـها کـه میگوییم نیست وشـاید نسبـت به سفرههای الکچری اسم ارزان قیمت را به خود گرفته بـاشند، امـا برپـایی سفرهـایی بـرای افطـار چـهارروزه دار نیز حداقل 100 هزار تومان خرج روی دســـت میزبان میگذارد و در آخر هم خبری از سفره گرانقیمتیا به قولی لاکچری نیست. از سوی دیگر شاید در ابتدا اینگونه تصور شودکه دانشجو میتواند با هزینه کمترینیز ازهم اتاقیهایش پذیرایی کند،اما وقتی نگاهی به قیمتهای اقلام موردنیاز برای مهیا کردن سفره افطارمی اندازیم، متوجه میشویم کـه باکیف پـول دانشجویی،ایـن قشـرقدرت مـانور چـندانی بـرای چیـدن سفره افطاری ندارند و بایدبیشتر از اینکه به جیب خود متکی باشند،به سلیقهشان دل ببندند.
شـــاید ســـاده ترین افطاری که دانشجو میـتواند برای هم اتاقی های خـود در نظر بگـیرد، همـان نان، پنـیر، عسل، کره، زولبیا و بامیه، خرما، شـــکر و چـایی بـاشد؛ اقلام یکه ارزانترین آن بین هزار تا هزار و 500 تومان و آن هممربوط به قیمت نان اسـت.حال اگربخواهیم قیمت حداقل هشت هزارتومانی پنیر، سه هزار تومانی شکر،65 هـزارتـومـانی عســل، دو هـزارتـومانی کـره، 18هـزارتومانـــی زولبیا و بـامیه و 12 هـزار تومانی خرمـا را به آناضافه کنیـم،خواهیـم دیدکه دانشجوی میزبان بایدحداقل 100 هزارتومان را بـرای میهمان کردن چهار نـفرهزینه کند، البته این سفره بدون درنـظرگرفتن شـام بـرای میهمانان است و سهم هر کـدام از دانشجویان روزه دار25 هزار تومان میشود.
البته اگردانشجوی میزبان بخواهدکمی ولـخرجی کـرده و با آش و حلیـم از میهمانانش پذیرایی کند، بـاید دست به جیب شده و هـزینه بیـشتری را متحمل شود؛ هزینه ایکه به ازای هر کیلو حلیم 15تا 20 هزار تومـان و بـرای هرکیلو آش حدود 15تا 20 هزار تومان است و البته نبایدفراموش کردکه هر کیـلو از این دو بـا اغراق میتواند چهار نفر را سیر کندو اگر قرار به میزبانی از بیش از چهار نفر باشد، هزینه ها نیز به همان میزان بالاتر میرود. بـه عبارت دیگر، چیـدن سفره افطاری ساده ای که در کنـار نان وپـنیر و… آش و حـلیم هـم داشته باشد، حـدود150 هزارتـومان هزینه دربـر دارد، ایـن هزینه هم بستگی به سلیقه میهمانان در انتخـاب نـوع آش داردو هـرچـه دانشجـویان میهمـان خوش اشتها تـر باشند، هزینه میزبان هم بیشترمیـشود. الـبته هستند دانشـجویانی کـه دوست دارند بـا انـواع سوپ یـا شـله زرد و شیربرنج افطار کنند که برای آنهاهم باید هزینه حدود 55 هزار تومانی را کنار گذاشت و درمجـموع 200 هزار تومان یـا بیـشتر از آن بـرای اضافه شـدن تنـها یـک قـلم البته بسته به سلیقه میهمانان به هزینه های میزبان اضافه میشود.بـا این حـال دانشجویانی که قصـدبرپایی سفره افطـاری لاکچـری را دارنـدو قرار است عـلاوه بـر آش، حلیم، انواع سوپ، فرنی، شله زرد و… با کله پاچه وانواع کباب نیز از میهمانان خود پـذیرایی کنـند، بایـد فقـط بـرای یـک کیلـو کله پاچه حدود 70 تا 100 هـزار تومان خرج کنند؛ هزینه ای که وقتی در کنار هر پرس کباب 9 هزارتـومانی تا 15هزار تومانی قرار میگیرد،برای هر کدام ازمیهمانان حدود 40 هزار تومان آب میخورد و اگـر ایـن هزینه را به هزینه های برپایی یک ســـفره افطاری ساده بـا مخلفاتش اضافه کنیم، برای هر دانشجوی میهمانحـــدود 70 هـزار تومان میشـود؛هزینهای کـه بـرپایی سفره افطاری را برای پـذیرایی از هشت روزه دار، 760 هـزارتومان میکند و ایـن مبلغ برای دانشجویان خوابگاهی هزینه بالایی مـحسوب میشود. هـرچند برپایی سفرههای افطاری از سوی دانشجویان باعث خالی شدن جیب آنهامیشود، اما وقتی یاد ثواب بالای پذیرایی از میهمانان خداو هـمچنین ضـرب المثل سالی یک باراتفاق میافتدمی بینیم هزینه هایی که میزبان برای میهمانان خود میکند، به هیچ عنوان ولخرجی دانشـجویی محسوب نمیشود.

محصولی در خور جیب شما

ما به فکر شمایی

 سالم،مقذی، مفید و به صرفه اقتصادی

برگشت به بالا
بااصلات باخیال راحت